maak direct een afspraak: 06 388 95 150

Algemene Voorwaarden

Bij het maken van een afspraak met Feel Good Spray Tan  gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.
 1. Algemeen.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Feel Good Spray Tan en cliënt waarop Feel Good Spray Tan deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Feel Good Spray Tan.
Feel Good Spray Tan zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment voor Feel Good Spray Tan bekende en toepasbare behandelmethode uitvoeren. Feel Good Spray Tan zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken.
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Feel Good Spray Tan melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Feel Good Spray Tan het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Feel Good Spray Tan moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. De cliënt dient de afgesproken tijd precies na te komen. Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd op de afgesproken locatie is of niet klaar is met de voorbereidingen , mag Feel Good Spray Tan de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen de kosten van de behandeling in rekening brengen.

4. Betaling.
Feel Good Spray Tan vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op haar website (www.feelgoodspraytan.nl ). De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Feel Good Spray Tan vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op haar website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Bij wanbetaling wordt op de kosten van de cliënt een deurwaarder ingeschakeld.

5. Cadeaubon
5.1.  Een cadeaubon uitgegeven door Feel Good Spray Tan is enkel en alleen inwisselbaar bij Feel Good Spray Tan.
De cadeaubon is geldig op het gehele behandelings- en produkten aanbod van Feel Good Spray Tan. De aangegeven waarde is in euro’s, inclusief BTW. De cadeaubon heeft een geldigheid van twaalf (12) maanden na de afgiftedatum, welke is vermeld op de cadeaubon. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer gebruikt worden.
5.2 Indien de waarde van de cadeaubon lager is dan de behandeling of het product dan dient het resterende bedrag bijbetaald te worden.
5.3 De cadeaubon is niet inwisselbaar tegen contant geld.
5.4 Het is niet toegestaan cadeaubonnen te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.

6.Persoonsgegevens & privacy.
Zie voor uitgebreid apart gepuliceerd artikel betreft privacy en policy op onze website.

De cliënt voorziet Feel Good Spray Tan vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Feel Good Spray Tan aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Feel Good Spray Tan neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een cliënt systeem. Feel Good Spray Tan behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Feel Good Spray Tan zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding.
Feel Good Spray Tan is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Feel Good Spray Tan verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid.
Feel Good Spray Tan niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Feel Good Spray Tan is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Feel Good Spray Tan is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk. De behandeling zijn geheel op eigen risico van de cliënt.

9. Garantie
Feel Good Spray Tan geeft de cliënt 4-6 dagen garantie op de verrichte behandeling en twee weken (14 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:
De cliënt andere producten dan de door Feel Good Spray Tan geadviseerde heeft gebruikt.
De cliënt de adviezen van voor- en nabehandeling niet heeft opgevolgd.
De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

10. Beschadiging & diefstal.
Feel Good Spray Tan heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Feel Good Spray Tan meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten.
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Feel Good Spray Tan. Feel Good Spray Tan moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Feel Good Spray Tan de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Feel Good Spray Tan en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Behoorlijk gedrag.
De cliënt behoort zich in de praktijk en tijdens ambulante behandeling behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Feel Good Spray Tan het recht de behandeling te staken zonder verdere opgaaf van redenen. De cliënt is onverlet het staken van de behandeling gehouden de behandeling te betalen.

13. Recht.
Op elke overeenkomst tussen Feel Good Spray Tan en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

14. Overig

  • De cliënt is op de hoogte dat de spray tan ca. 4-7 dagen blijft, afhankelijk van uw huidtype alsmede de verzorging van de huid.
  • Alvorens de behandeling aanvangt dient de huid 24 uur van te voren goed gescrubd te worden.
  • De cliënt is op de hoogte dat de huid gehydrateerd dient te blijven na de spray tan behandeling, dat lange baden of douches en/of hete baden en/of dat zoutwater de spray tan  verkort. De cliënt is op de hoogte dat spray tan heel soms kan resulteren in een oranje tint.
  • De cliënt is op de hoogte dat na een spray tan behandeling de volgende zaken moeten worden vermeden: strakke kleding, transpireren, zitten op lederen en of lichte stof van stoel/bank en niet douchen gedurende minstens 8 uur.
  • Degenen die allergisch zijn, hebben kennis genomen van de ingrediëntenlijst van de spray tan alvorens de spray tan behandeling aanvangt.
  • De cliënt is op de hoogte dat spray tan niet beschermt tegen de UV straling. De cliënt dient zich te beschermen tegen de UV straling. Vermijd altijd overmatige blootstelling aan UV straling.
  • Alleen vrouwelijke cliënten kunnen, indien gewenst, naakt hun spray tan ondergaan. Mannelijke cliënten houden hun ondergoed aan of maken gebruik van een wegwerpstring (eventueel te koop bij Feel Good Spray Tan).
  • Voor de behandeling aan huis heeft de cliënt een goed verlichte ruimte waar de Spray tent van 1 bij 1 meter bij 2 meter hoog kan staan met een geaard stopcontact. De ruimte beschikt over ventilatie mogelijkheid. De vloer is vrij van stof en in die ruimte zijn  geen huisdieren aanwezig.


Feel Good Spray Tan
Amersfoort, 24-03-2016